%
ab 2,50 
%
ab 4,00 

40,00 20,00  / kg

%
ab 4,00 

40,00 20,00  / kg

%
ab 4,50 

22,50 10,00  / kg

%
ab 4,50 

22,50 10,00  / kg